Worldbuiling.io logo
 
Dwarven Female Names
Aderev
Bamirev
Colanarvia
Defarischa
Esialeela
Fastahan
Fragrlia
Glonarynn
Gorobargna
Henna
Jesturth
Johildona
Kelaragni
Lirindanarvia
Myagrna
Nartarvia
Obargila
Quoira
Raerev
Sigvordy
Thovora
Urthola
Visiden
Yngiel
Yngura
Zathila
Regenerate unlocked
Save locked as PDF
Regenerate unlocked
Save locked as PDF